Klub Aktywności Młodzieżowej

 

Realizacja projektu dofinansowanego w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022” PRIORYTET IV Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży i wpisuje się w realizację CELU SZCZEGÓŁOWEGO: Wsparcie oraz zintegrowanie młodzieży, szczególnie ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze środowiskiem lokalnym. Zadanie wiodące: Zadanie 3: Wsparcie różnorodnych form spędzania czasu wolnego jako działań o charakterze profilaktycznym, dodatkowo uwzględniono w realizacji Zadanie 2: Rozwijanie form aktywności promujących przedsiębiorczość społeczną.

Termin realizacji 01.06.2021 – 31.12.2021

Adresatami projektu Klub Aktywności Młodzieżowej jest  młodzież (22 osoby) w wieku 15-21 lat, ze szczególnym uwzględnieniem osób wykluczonych społecznie lub z różnych przyczyn zagrożonych marginalizacją społeczną.

Rekrutacja osób z grupy docelowej odbędzie się we współpracy z Wydziałem Pomocy Środowiskowej Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej. Pracownicy Wydziału mają za zadanie wspierać rodziny uczestników projektu w zakresie pomocy społecznej (pracownicy socjalni) i pomocy pedagogicznej (asystenci rodziny).

Realizacja projektu rozpocznie się od wyjazdu diagnostyczno-edukacyjnego, który zmotywuje i zintegruje grupę docelową. W kolejnych etapach młodzież zostanie wsparta przez konsultacje specjalistów (psychologa, pedagoga, doradcę zawodowego) i zaproszona do działań klubowych (gry planszowe, zajęcia plastyczne, sportowo-turystyczne, kulturalne). Na zajęciach grupowych zostanie zapoznana z wolontariatem i z ideą ekonomii społecznej.

Zadania organizowane będą we współpracy z Wydziałem Pomocy Środowiskowej MCPS, Muzeum Miasta Pabianic, Polskim Towarzystwem Turystyczno – Krajoznawczym oddział im. Kazimierza Staszewskiego w Pabianicach, Spółdzielnią Socjalną – Zielone Pabianice (szczegółowy zakres współpracy wskazany w porozumieniu).

 

ZADANIE 1

KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

1. Wyjazd diagnostyczno- edukacyjny

Wyjazd zostanie zorganizowany od 2 do 6 czerwca 2021 r. (5 dni)

      Młodzież skorzysta z wypoczynku, a elementy edukacji i profilaktyki realizowane poprzez warsztaty wdrożą wartości społeczne i kulturowe (w tym działania w zakresie wolontariatu), które mają zainspirować uczestników wyjazdu do kierowania się nimi w codziennym życiu. Wyjazd będzie otwarty także dla uczestników z niepełnosprawnością (szczególnie intelektualną). Wyjazd zostanie zrealizowany w wysokim standardzie żywieniowym, jak i lokalowym.

W ramach wyjazdu opłacony zostanie pobyt (noclegi z wyżywieniem, transport, ubezpieczenie NNW uczestników i OC organizatora, atrakcje turystyczne, zestaw biurowy do zajęć warsztatowych).

         Wyjazd poza miejsce zamieszkania pozwoli na rozwinięcie dojrzałości w relacjach z rówieśnikami i kadrą. Młodzi ludzie potrzebują nowych wrażeń, nowych znajomości i poczucia dowartościowania.

2. Indywidualne konsultacje specjalistów

Dla uczestników projektu świadczone będą usługi specjalistów w formie konsultacji indywidualnych zgodnie z  przyjętym i udostępnionym uczestnikom kalendarzem dyżurów:

-psychologa (22 os.* śr. 2h czyli łącznie 44 h)

-pedagoga (22 os.* śr. 2h czyli łącznie 44 h)

 

ZADANIE 2

WSPARCIE RÓŻNORODNYCH FORM SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO (DZIAŁANIA O CHARAKTERZE KLUBOWYM).

Gry planszowe prowadzone przez animatora: pedagog, socjoterapeuta, pasjonat planszówek (5 spotkań * 3 godz.) raz w miesiącu (VI, IX-XII 2021). Zajęcia będą wpływać na rozwijanie wyobraźni, będą uczyć strategicznego myślenia, doskonalić i rozwijać procesy oraz zdolności orientacyjno-poznawcze. Będą kształtować odpowiednie funkcje postaw oraz nastawień wobec nauki, pracy i innych osób. Dodatkowo realizacja tych zajęć odbywać się będzie także w wakacje (poza projektem).

Zajęcia artystyczne plastyczne prowadzone przez animatora (5 spotkań * 3 godz.) – raz w miesiącu (VI, IX-XII 2021). Zajęcia realizowane będą przy zastosowaniu szerokiego wachlarza technik plastycznych (m.in. malarstwo, filcowanie, decoupage, rysunek itp.). Rozwijać będą wyobraźnię, twórcze myślenie oraz sprawność manualną. Poza zdobyciem nowych umiejętności, uczestnicy zajęć będą mieli możliwość pracy twórczej, kreacji czegoś niepowtarzalnego i pięknego, wyrażającego indywidualną osobowość twórcy oraz spędzenia czasu w miłym towarzystwie.

Zajęcia sportowo – rekreacyjne prowadzone przez przedstawiciela PTTK raz w miesiącu (IX-XII 2021). Działalność sportowa wpisująca się w turystykę rekreacyjną, pełni pięć funkcji: zdrowotną, wypoczynkową, kulturalną, poznawczą i wychowawczą. Dla młodzieży pozwala na odkrycie i rozwinięcie ich potencjału, kształtowanie pozytywnego obrazu siebie, poznanie nowych sposobów społecznie akceptowalnych odreagowania, frustracji, radzenia sobie z sukcesem i porażką, uczy kulturalnej rywalizacji, szacunku do rywala, a przede wszystkim wpływa na poprawę kondycji fizycznej i stanu zdrowia. Planujemy do tych działań zaangażować partnera PTTK Pabianice (turystyka rowerowa, rodzinna, imprezy krajoznawcze, rajdy piesze), natomiast Stowarzyszenie Oratorium – Przygoda Życia zapewni sprzęt sportowy oraz rowery (posiada 15 sztuk).

Zajęcia kulturalne – prowadzone przez animatora (pracownika Muzeum) raz w miesiącu (IX-XII 2021). Planujemy 4 wyjścia do partnera Muzeum Miasta Pabianic (zwiedzanie ekspozycji stałych, czasowych, zajęcia muzealne). Podmiot umożliwi bezpłatne oprowadzanie młodzieży po najciekawszych ekspozycjach m.in. przybliży historię miasta, opowie o zabytkach i sławnych ludziach mieszkających w Pabianicach.

 

ZADANIE 3

ROZWIJANIE FORM AKTYWNOŚCI PROMUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNĄ

W ramach tego zadania ludzie młodzi zdobędą wiedzę na temat przedsiębiorczości społecznej, spółdzielczości socjalnej, wolontariatu, zaprezentowana zostanie oferta podmiotów reintegracyjnych oraz wsparcia rozwoju kariery zawodowej. Głównym celem zajęć edukacyjnych będzie rozpoznanie zainteresowań młodzieży oraz wzmacnianie postaw przedsiębiorczości i rozpowszechnianie ekonomii społecznej. Zajęcia przeprowadzą doradca zawodowy we współpracy z przedstawicielami podmiotów ekonomii społecznej. Forma zajęć np.: pogadanka, studium przypadku, gra decyzyjna. (2 spotkania * 3h). Doradca zawodowy będzie również przeprowadzał spotkania indywidulane z uczestnikami projektu ( 22 os.* śr. 2h czyli łącznie 44 h). Cel: diagnoza predyspozycji, umiejętności i zainteresowań, określenie ścieżki kariery zawodowej z ewentualnym wykorzystaniem TALENT GAME. W ramach tego zadania przewidujemy możliwość zorganizowania wolontariatu dla młodzieży we współpracy ze Spółdzielnią Socjalną – Zielone Pabianice (prowadzącą działalność w dziedzinie usług społecznych – usługi opiekuńcze). Zaangażowanie wolontarystyczne – wolontariat akcyjny: sprzątanie miejskich terenów zielonych, wsparcie usług opiekuńczych (poprzez robienie zakupów, odbiór leków z aptek, wyjścia z psem). Wpłynie to pozytywnie na kształtowanie postaw i umiejętności przydatnych w przyszłej pracy zawodowej.

 

ZADANIE 4

PROMOCJA

Działania promocyjne obejmą: utworzenie zakładki projektowej na stronie internetowej  (projekt, min. 3 aktualizacje). Na stronie zamieszczona zostanie stosowna informacja o dofinansowaniu projektu. Wydruk 50 plakatów informacyjnych pozwoli rozpropagować cele projektu. Plakaty zostaną zamieszczenia w urzędach, stowarzyszeniach, podmiotach współpracujących w projekcie.